Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

za pośrednictwem strony: https://www.prosciuttko.pl 

1. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem strony https://www.prosciuttko.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. szkoleń, dostępu do gier online, plików cyfrowych zawierających autorskie materiały edukacyjne i szkoleniowe.
 2. Autorem szkoleń i materiałów edukacyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej oraz za obsługę procesu zakupowego jest Paulina Olszewska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Mysłowicach, ul. Stokrotek 9/1, NIP 2220879455 REGON 521329656.
 3. Ze Sprzedawcą możliwy jest kontakt wszelkich sprawach związanych ze złożonym zamówieniem, w tym w przypadku reklamacji złożonego zamówienia oraz chęci uzyskania informacji handlowych:

oraz przez każde social media powiązane ze stroną www.prosciuttko.pl.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty i Produkty Cyfrowe;
 • procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sklep – sklep internetowy prowadzony w domenie prosciuttko.pl

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu albo Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. artykuł, poradnik, wzór dokumentu. 

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – Paulina Olszewska prowadząca działalność nierejestrowaną.

6) Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu albo Usługi za pośrednictwem Sklepu.

7) Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online, kursy video, dokumenty elektroniczne. Produkt cyfrowy przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu [pdf, doc, mp3 itp].

8) Produkt lub Usługa – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez Sprzedawcę, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Może to być również umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.

9) Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)., w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

10) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego lub Produktu albo Usługi  zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

11) Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

12) Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych lub Produktów ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

13) Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14) Dowód zapłaty –faktura lub paragon wystawione zgodnie przepisami prawa.

15) Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

16) System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

2.  Warunki korzystania ze Sklepu i Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego albo Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • dostęp do Internetu;
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

3. Warunkiem skorzystania ze szkoleń on-line i e-booków jest:

 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 • w przypadku, gdy e-book lub kurs online zawiera także pliki MP4 lub MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w ramach składania Zamówienia Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

5. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, informacji handlowych,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

6.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub platformy kursowej.

3.  Usługi świadczone drogą elektroniczną.

1.Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi:

 • składanie zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu Produktu Cyfrowego, Produktu lub Usługi) ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa ma już charakter odpłatny.

3. Jeżeli Klient dokonał zakupu Produktu, z którego korzystanie wymaga założenia konta na platformie kursowej (kurs on-line), to Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w tejże platformie oraz zapewnianiu Klientowi możliwości dostępu do konta poprzez mechanizm logowania. Logowanie do konta odbywa się z wykorzystaniem danych dostępowych, które Sprzedawca udostępni Klientowi po zakupie Produktu. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.

4.  Składanie Zamówień i Warunki Płatności 

 1. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Każdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o Produkcie oznacza to Produkt, Usługę lub Produkt Cyfrowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Klient może wybrać Produkt poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. 
 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Sklepie. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” pokazany wraz z ceną produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 • imienia i nazwiska (nie obowiązkowe) oraz danych do faktury,
 • adresu e-mail,
 • akceptacja Regulaminu, Polityka Prywatności poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuje regulamin zakupów”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka) na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a tym samym, potwierdzenie, że jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży,

7. Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności do czasu kliknięcia „KUPUJĘ I PŁACĘ”:

 • checkbox, na mocy którego zamówi subskrypcję bezpłatnego Newslettera (jeśli taka opcja jest dostępna). W przypadku braku zaznaczenia takiego okienka, Sprzedawca nie będzie wysyłał Klientowi informacji handlowych.
 • checkbox, na mocy którego zamówi subskrypcji bezpłatnego Newslettera (jeśli taka opcja jest dostępna). W przypadku zaznaczenia takiego okienka, Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi Newsletter zawierający informacje handlowe.

8, W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.

9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

11. Dostępne formy płatności:

 • przelew bankowy – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy; Na stronie dostępny jest numer konta Sprzedawcy.. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu               i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy;

12. Dokonując zapłaty za Produkt Cyfrowy Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kuponu w polu „Posiadasz kod zniżkowy albo voucher? Kliknij aby go wpisać”. Należy kliknąć w podświetlony tekst i wpisać kod. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.

13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie

14. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie/załadowanie zakupionego Produktu.

15. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. Ponadto, Klient otrzymuje dane do logowania do platformy kursowej sklepu.

16. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje:

 • Umowa przedmiotem której jest Usługa – szkolenie,
 • Umowa przedmiotem której jest umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu Cyfrowego, 

5.  Newsletter

W przypadku zapisania się przez Użytkownika na newsletter otrzymywać on będzie wiadomości zawierające informacje handlowe.

Na newsletter można zapisać się na stronie www.prosciuttko.pl

Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera wysyłając takie żądanie na adres e-mail:  prosciuttko@prosciuttko.pl

6.  Korzystanie z Produktów i Licencja

 1. Produkt cyfrowy stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w § 2 ust 3 Regulaminu. 
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem prosciuttko@prosciuttko.pl
 4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. Każdy Produkt Cyfrowy, Produkt a także materiały szkoleniowe stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.  Sprzedawca informuje, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 6. Dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów albo Produktów Cyfrowych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 1. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków, albo z chwilą przekazania materiałów szkoleniowych zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z takich Produktów, Produktów Cyfrowych i materiałów szkoleniowych licencja na wykorzystywanie na własne potrzeby osobiste z zastrzeżeniem wskazanym w ust 8 -9 poniżej.
 2. Użytkownik nie ma prawa do skopiowania Produktów, Produktów Cyfrowych i materiałów szkoleniowych w celach dalszej odsprzedaży, rozpowszechniania w celach innych niż wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem na cele osobiste i opisem na stronie Produktu lub Produktu Cyfrowego. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. 
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Produktu lub Produktu Cyfrowego oraz materiałów szkoleniowych, ich fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji.  

7.  Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres pocztowy lub adres e-mailowy wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Konsument ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. W każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Jeśli w toku zakupu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 6. Klient otrzyma dostęp do Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy pod warunkiem, że Klient:
 • uprzednio wyrazi zgodę na udostępnienie przez Sklep Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, oraz
 • złoży oświadczenie, iż został poinformowany, iż w sytuacji gdy otworzy dostęp do Produktów Cyfrowych utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

7. Jeżeli Klient przystąpi do odtwarzania Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy na zasadach opisanych w ust. 6, Klient utraci prawo do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Umowę uważa się za zrealizowaną, Sprzedawca natomiast zatrzyma wpłaconą przez Klienta kwotę tytułem należnego mu wynagrodzenia.

8. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.

9. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:  

a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385[1] – art. 385[3] k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,  

b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

8.  Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt lub Produkt Cyfrowy wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące w szczególności:

 • zakupionego Produktu lub Produktu Cyfrowego, 
 • procesu zakupowego,
 • Usług świadczonych droga elektroniczną,
 • reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prosciuttko@prosciuttko.pl.

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji [albo jej uzupełnienia] i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail albo adres korespondencyjny składającego reklamację.

9.  Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Shopping Cart